top of page

Tytuł: Akwarele ptaków

Data: 2014 do dziś/until today

Miejsce: Warszawa

Technika: akwarela

Maluję ptaki i projektuję grafiki ze zwierzętami, bo zachwyca mnie różnorodność, bogactwo form, kształtów i kolorów natury. Tysiące gatunków fauny i flory ukształtowanych przez miliony lat ewolucji, nie wymyśliłby najodważniejszy malarz surrealista. Jan Białostocki pisał, że sztuka jest cenniejsza niż złoto. Kunszt dzieła artysty przewyższa wartość tego rzadkiego metalu. Dziś okazuje się, że wiele ginących gatunków zwierząt i roślin jest cenniejsze niż wytwory ludzkich rąk... Moje grafiki i prace plastyczne są tylko echem niepowtarzalności i niezwykłości świata przyrody, moją osobistą pieśnią, zachwytem nad każdym żywym stworzeniem. Prace są niewielkich rozmiarów, malując je chcę zostawić jak najmniejszy ślad węglowy. Gdyby tak malowaniem można było stworzyć ptaki, odtworzyć ginące gatunki, podobnie jak w bajce „Zaczarowany ołówek”.

I paint birds and design graphics with animals because it amazes me the variety, richness of forms, shapes and colors of nature. Thousands of fauna species and flora shaped by millions of years of evolution would not have been invented by the bravest surrealist painter. Jan Białostocki wrote that art is more valuable than gold. The craftsmanship of the artist's work exceeds the value of this rare metal. Today it turns out that many endangered species of animals and plants are more valuable than the creations of human hands ... My graphics and art works are only an echo of the uniqueness and uniqueness of the natural world, my personal song, admiration for every living creature. The works are small, while painting them I want to leave as little carbon footprint as possible. If we could create birds with such painting, recreate endangered species, similarly to the fairy tale "The Magic Pencil".

18.jpg
papuga m.jpg
dudek m.jpg
7.jpg
kolib2.jpg
gęgawa.jpg
123138490_1478119912380777_2402540546370070568_n.jpg
kuropatwa.jpg
raniuszek.jpg
bottom of page