top of page

„Małpie bóstwa” to cykl zainspirowany najstarszymi przodkami człowieka. Pochodzimy ze wschodniej Afryki. Te odkrycie z lat 60 tych XX w. należą do Louisa Leakeya, paleoantropologa, nauczyciela Jane Goodall. To dzięki niemu badaczka poświeciła swoje życie badaniu szympansów. Założeniem Leakeya było zbadanie życia małp człekokształtnych, istot najbliższych człowiekowi.

Studia nad życiem szympansów (naszych najbliższych krewniaków) w ich naturalnym środowisku w Gombe, dostarczyły niezwykłych odkryć. Poznaliśmy ich zachowania i społeczną strukturę ale też dowiedzieliśmy się jak zachowywali się pierwsi ludzie. Dzięki parze naukowców znamy biologiczne podstawy postępowania współczesnego człowieka, „pokryte cienkim werniksem kultury”. Jane Goodall, naukowczyni, zmieniła też metody badawcze nie dystansując się a przeciwnie nawiązując nić porozumienia z badanymi „obiektami” m.in. nadając im imiona. Poznaliśmy więc m.in. szympansicę Flo czy odważnego Davida Greybearda.

„Na nogach miałam sandały, rozrzucałam nimi sterty czerwonych liści wokół kapliczki na pagórku. Był tam cmentarzyk z rzędami małpich bóstw, po części wystrojonych w czerwone peleryny i wełniane czapy”. Patti Smith „Rok małpy”.

"Monkey deities" is a series inspired by the oldest human ancestors. We come from East Africa. This discovery from the 1960s belongs to Louis Leakey, paleoanthropologist and teacher of Jane Goodall. It was thanks to him that the researcher devoted her life to chimpanzee research. Leakey's premise was to study the life of apes, creatures closest to man. Studies of the life of chimpanzees (our closest relatives) in their natural habitat in Gombe provided extraordinary discoveries. We got to know their behavior and social structure, but we also learned how the first people behaved. Thanks to a pair of scientists, we know the biological basis of modern man's behavior, "covered with a thin varnish of culture". Jane Goodall, a scientist, also changed research methods, not distancing herself, but on the contrary establishing a thread of understanding with the studied "objects", including giving them names. So we got to know, among others the chimpanzee Flo or the brave David Greybeard. “I was wearing sandals and I was throwing piles of red leaves around the chapel on the hill with them. There was a graveyard with rows of monkey deities, partly dressed in red cloaks and woolen hats."

" Patti Smith, Year of the Monkey."

Tytuł: Małpie bóstwa

Data: 2021

Miejsce: Warszawa

Materiał, technika: digital art, plakat

malpa-05.png
malpa3-03.png
malpa3-04.png
malpa3-02.png
malpa3a-01.png
m3.jpg
m4.jpg
bottom of page